Pilotprosjekt i skoleutvikling

PILOTPROSJEKT I SKOLEUTVIKLING GJENNOM ENTREPRENØRSKAP

Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag  tilbyr i  2010 skoleutviklings- prosjektet Entreprenørskap med utgangspunkt i kunst og håndverk til utvalgte grunnskoler i Oslo. Opplegget er utviklet av Etter- og videreutdanningsenheten ved avdelingen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo (UE). Prosjektet har et tverrfaglig utgangspunkt og forutsetter at kunst- og håndverks-læreren inngår i et prosjektteam med andre faglærere og ledelse.

Skoleutvikling innebærer at prosjektteamet jobber fram en problemstilling som er relevant for hele skolen! En god problemstilling er generell og konkret. Den kan være åpenbar og selvsagt, men den kan også bli definert for første gang i forbindelse med prosjektet.

ENTREPENØRSKAP + KUNST OG HÅNDVERK

I handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014 (vedlegg 3) er målet

å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle fagområder i utdanningssystemet

Definisjonen på entreprenørskap i utdanningen er:

en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.

Entreprenørskap betyr nettverkstankegang og et kreativt, løsningsorientert blikk på omgivelsene og egne resurser. Kunst og håndverk har utgangspunkt i praktiske ferdigheter og refleksjon om kulturell kontekst. Kreative prosesser er sentrale både i entreprenørskap og kunst og håndverk. Abstraksjons- og assosiasjonsevne er viktig for å tenke overførbarhet. Den tverrfaglige (og kreative!) utfordringen blir å søke nye forbindelser og nye vinkler i emnene som skolen omfatter.

Vi jobber altså med refleksjon om kreativitet, og et analytisk blikk på kunst- og håndverkspraksis i lys av andre skolefag og mulige forbindelser. Fra dette ståstedet betrakter vi muligheter for inspirasjon/samarbeid med virksomheter i skolens lokalmiljø. Kunst- og håndverkperspektivet betyr estetisk profil på prosjektet.

PLANLEGGING/GJENNOMFØRING

Våren benyttes til planlegging slik at elevprosjekt kan starte opp etter skoleferien. Skolene lager sin egen framdriftsplan som harmonerer med eksisterende planer. Prosjektteamet skal ta imot tre veiledninger á ca 1½ time i løpet av prosjektperioden og delta sammen med et bredere utvalg av personalet på en workshop med Ungt Entreprenørskap (ca tre timer). Avslutningsvis holdes en samling der de tre skolene får treffe hverandre og utveksle erfaringer.

MÅL

Utdrag fra rapport om DKS-skoleutvikling1)

”Unesco har også gjennomført en stor undersøkelse i 60 land og over flere år. The Wow factor: Global research perspectives on the impact of arts in education. Denne undersøkelsen har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt men også i Norge. Denne rapporten viser at ”Utdanning som bruker kreative og kunstneriske læringsmåter i alle fag, dvs. utdanning gjennom kunst og kultur – øker den helhetlige akademiske prestasjonen, reduserer skoletrøtthet og stimulerer den kognitive aktiviteten på en positiv måte.”31

Undersøkelsen viser også at de estetiske fagene i skolen bidrar til at elevene blir bedre i både matematikk og språkfag.

Gjennom pilotprosjektet Entreprenørskap med utgangspunkt i kunst og håndverk er målene:

  • å skape ny og positiv erfaring med skoleutvikling gjennom entreprenørskaps-tankegang og bruk av kunst og håndverk i et tverrfaglig perspektiv
  • å stimulere elevene til å assosiere på tvers av fag og skape økt opplevelse av selvstendighet, ansvar og mestring
  • å skape tverrfaglig forståelse mellom lærerne, og øke lærernes kompetanse om- og gjennom nyskapingsprosesser

Ansvarlig for prosjektet

Unni Gjertsen, Høgskolen i Oslo Estetisk avdeling, prosjektleder

Liv Klakegg Dahlin, Høgskolen i Oslo Estetisk avdeling leder for Etter og videreutdanningsenheten

Siv Elin Dammen, leder for Ungt Entreprenørskap Oslo

Reklamer